Nieuws

NIXzonderID in de gemeente Borsele 

Veel jongeren tonen nog te weinig uit zichzelf hun legitimatiebewijs als ze alcohol willen kopen. De NIX18 campagne organiseerde afgelopen september de jaarlijkse ‘NIXzonderID’ actie. Het doel van deze campagne is enerzijds het bevorderen van het tonen van het ID door jongeren zelf en anderzijds de naleving van de NIX18 regels onder de verkopers vergroten.
 
 De gemeente Borsele riep sportverenigingen, supermarkten en horeca op om deel te nemen aan de ‘NIXzonderID’ actie. Om dit kracht bij te zetten kregen zij allemaal een pakket met NIX18 materialen. Burgemeester Dijksterhuis vertelt meer over de actie. 

 

Waarom vindt uw gemeente het belangrijk om extra aandacht te besteden aan deze campagne?  

We zien dat er de afgelopen jaren al veel goede resultaten zijn geboekt wat betreft de NIX18 norm. Veel jongeren die alcohol of tabak kopen, weten dat ze hun ID moeten laten zien en hebben deze gereed aan de kassa. Ook vragen medewerkers steeds vaker standaard naar het ID-bewijs wanneer zij inschatten dat dit nodig is. Tegelijkertijd weten we dat we er nog niet helemaal zijn: er is nog een groep jongeren die nog te weinig uit zichzelf hun legitimatiebewijs tonen als ze alcohol of tabak willen kopen. Daarnaast horen we dat medewerkers -maar met name vrijwilligers- soms in lastige situaties terecht komen wanneer zij vragen om een ID-bewijs. We zijn van mening dat we ons met zijn allen moeten inzetten om NIX18 als vanzelfsprekendheid te zien. We zien daar voor ons als gemeente ook een rol in, met name in voorlichting en ondersteuning. Naast allerlei preventieve acties haken we dan ook aan bij landelijke acties zoals de NIXzonderID campagne.

 

Kunnen we volgens u samen zorgen voor betere naleving?

Mooi dat je vraagt of we dit samen kunnen doen: we geloven als gemeente Borsele ook echt dat de kracht in samenwerking zit. Omdat alcoholgebruik zo ingebed is in onze Nederlandse cultuur, vraagt het van ons allen inzet en een lange adem. We geloven in kleine stappen in de goede richting. Ons beleid richt zich op drie pijlers: regelgeving, handhaving en voorlichting. Door ons te richten op deze drie pijlers willen we niet alleen voorkomen dat jongeren voor hun 18e alcohol gaan drinken, maar ook dat de mensen in hun omgeving bewust zijn van hun rol in het geheel. Een voorbeeld van hoe we de handhaving hebben ingericht, is dat we het gesprek aangaan met gelegenheden waar een overtreding geconstateerd is. We bespreken dan hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de norm in de toekomst beter wordt nageleefd. Daarvoor bieden we bijvoorbeeld de gratis training instructie verantwoord alcoholschenken aan.

 

Wat doet uw gemeente nog meer aan alcoholpreventie? 

In het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2022-2025 is beschreven op welke manier we invulling geven aan alcoholmatigingsbeleid. In het Lokaal Preventieakkoord Borsele is alcoholpreventie daarnaast ook opgenomen als speerpunt. We hebben vanuit dit preventieakkoord een subsidieregeling opgezet waar inwoners en verenigingen aanspraak op kunnen maken als ze aan de slag willen met alcoholpreventie. Van de subsidie kunnen ze bijvoorbeeld een workshop ‘mocktails maken’ organiseren of materialen rondom alcoholpreventie aanschaffen. We denken hier als gemeente graag in mee!

Burgemeester Gerben Dijksterhuis, gemeente Borsele